17 Мар 2016

InnoJump

Ключово направление Иновативен скок (Inno Jump) предвижда дейности, привличащи младежта към активно движение на открито и алтернативни дейности, свързани със здравето и спорта в градска среда, целящи социално включване и превантивна дейност. Сред основните му цели са: въвеждане на социални иновации, насочени към насърчаване развитието на професионална кариера на младежи от уязвима среда в областта на развлекателните и творчески отрасли, традиционно реализирани в градска/туристическа среда; насърчаване партньорството между институциите, младежките организации и бизнеса с цел предоставянето на възможности за социалното включване на младежи от уязвима среда; разработване, прилагане на методологии и стартиране на пилотни дейности за работа с младежи в риск от уязвима среда чрез методите на неформалното учене в развлекателните и творческите отрасли, които да водят до устойчиви резултати.

За нуждите на ключовото направление се приема следната дефиниция: Младежи от уязвима среда са тези, при които се наблюдава: липса или недостатъчни социални умения; нисък самоконтрол; вербална и физическа агресия; занижени интелектуални способности; липса на мотивация и желание за постигане на успехи; по-висок риск от бедност и социално изключване от обичайния за населението; живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения; отпадане от задължителния образователен процес или в риск от отпадане; недостъпна среда; здравни и възрастови проблеми; отношение към тях, основано на предразсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни услуги; произход от етнически малцинства.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

          100 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за неформални групи:                         

500 лв

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проектни предложения:

10 000 лв

 

Процент на безвъзмездната финансова помощ:              

До 80%

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:   

до 19 ноември 2017

Одобрени проектни предложения:

Сесия 1

 

Организация кандидат

Наименование на проект

Финансиране от Варна ЕМС

ПЛАВАЙ С НАС

СНЦ "Яхтклуб Kап. Г. Георгиев - Порт Варна"

10 000

Аз и Музиката

Друбъл България ЕООД

10 000

Сесия 2

Дари кръв, вземи билет

Български младежки червен кръст – Варна                                 

10000

Развитие чрез игра

Варна Геймс ЕООД

10000

Заедно можем повече

Фондация “Помни Могилино“

9399,84

Млади инструктори

Скейт Клуб Варна СОПД

9790