17 Мар 2016

InnoJump

КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНОВАТИВЕН СКОК” (INNO JUMP)

Иновативен скок предвижда дейности, привличащи младежта към активно движение на открито и алтернативни дейности, свързани със здравето и спорта в градска среда, целящи социално включване и превантивна дейност.

 

Основни цели:

 • въвеждане на социални иновации, насочени към социалното включване и насърчаване развитието на професионална кариера на младежи от уязвима среда в областта на развлекателните и творчески отрасли, традиционно реализирани в градска/туристическа среда (анимация, цирк, акробатика, графити, паркур, скейтбординг, екстремни и нетрадиционни спортове, водене на обучителни курсове, устойчиво участие на младежи в риск в обучения и др.);
 • насърчаване партньорството между институциите, младежките организации и бизнеса с цел предоставянето на възможности за социалното включване на младежи от уязвима среда;
 • изграждане на капацитет сред младежки организации за осъществяване на превантивна дейност и насърчаване развитието на младежи от уязвима среда;
 • разработване, прилагане на методологии и стартиране на пилотни дейности за работа с младежи в риск/от уязвима среда чрез методите на неформалното учене в развлекателните и творческите отрасли, които да водят до устойчиви резултати.

 

Допустими кандидати:

 • юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, университети, читалища
 • чуждестранни организации и юридически лица от държави членове на Европейския Съюз и Съвета на Европа, които да реализират проектните дейности на територията на община Варна;
 • неформални младежки групи;
 • институции (като партньори).

 

Основни целеви групи:

 • младежи от 15 до 35 години;
 • младежи в риск / от уязвима среда от 15 до 35 години;
 • младежи от институции (ДДЛРГ, ЦНСТ и др.);
 • млади хора и младежки организации, желаещи да развиват социално предприемачество.

 

За нуждите на ключовото направление се приема следната дефиниция:

 

 Младежи от уязвима среда са тези, при които се наблюдава:

 • липса или недостатъчни социални умения;
 • нисък самоконтрол;
 • вербална и физическа агресия;
 • занижени интелектуални способности;
 • липса на мотивация и желание за постигане на успехи;
 • по-висок риск от бедност и социално изключване от обичайния за населението;
 • живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения;
 • отпадане от задължителния образователен процес или в риск от отпадане;
 • недостъпна среда;
 • здравни и възрастови проблеми;
 • отношение към тях, основано на предразсъсъдъци;
 • липса, ограничен достъп или неадекватни услуги;
 • произход от етнически малцинства.

 

Задължителни изисквания по ключовото направление :

 • социално включване на младежи в риск – минимум 25% от участниците в дейностите по проекта следва да са младежи от уязвима среда;
 • обратна връзка от родители, настойници и лица (учители, педагози, психолози и др), които могат да удостоверят, че проектът е имал положително въздействие над дадения бенефициент. Освен стандартните начини за доказване (анкети, благодарствени писма и др. форми за обратна връзка) се насърчава и представяне на видео материали.

 

Допустими разходи:

 • хонорари на експерти
 • пътни
 • кетъринг и настаняване
 • наем и обслужване на оборудване
 • видео заснемане и излъчване на живо
 • комуникация
 • наем зали
 • публичност.

 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

          100 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната

финансова помощ за неформални групи:                         

500 лв

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните

проектни предложения:                                                                  

10 000 лв

 

Процент на безвъзмездната финансова помощ:              

До 80%

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:   

до 19 ноември 2017

 

Одобрени проектни предложения

Сесия 1:

 

Организация кандидат

Наименование на проект

Финансиране от Варна ЕМС

ПЛАВАЙ С НАС

СНЦ "Яхтклуб Kап. Г. Георгиев - Порт Варна"

10 000

Аз и Музиката

Друбъл България ЕООД

10 000

Сесия 2:

Дари кръв, вземи билет

Български младежки червен кръст – Варна                                 

10000

Развитие чрез игра

Варна Геймс ЕООД

10000

Заедно можем повече

Фондация “Помни Могилино“

9399,84

Млади инструктори

Скейт Клуб Варна СОПД

9790