17 Мар 2016

InnoThinkTank

„Иновативен мозъчен тръст“ е платформа за събития, фокусирани върху изграждането на връзка, мозъчен тръст, между млади експерти и лицата вземащи решения за провеждането на местни, национални и европейски политики относно градското развитие.

Целите се постигат чрез организиране на събития, на които се представят най-новите идеи, които помагат на младите хора да се приспособят към предизвикателствата в променящата се градска среда; създаване на нови организации, развиващи капацитет; пренасяне на добри практики от други държави и градове; предлагане на решения за уязвими градски зони; подобряване на познанията по компютърни технологии и софтуерни продукти като нов начин на комуникация и управление, и моделиране на градската среда.
Допустимите дейности по ключово направление „Иновативен мозъчен тръст“ са местни, национални и международни обучения; онлайн новинарство и излъчвания на живо (live streaming); семинари; конференции; конкурси; форуми; публични дебати; работни групи; мозъчни тръстове; творчески маратони; работилници; както и комбинации от изброените.
Кандидатите трябва да са: юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, университети, читалища; чуждестранни организации и юридически лица от държави членки на Европейския Съюз и Съвета на Европа, които могат да реализират проектните дейности на територията на община Варна; неформални младежки групи; институции (като партньори).  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

100 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за неформални групи

500 лв

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните

проектни предложения

10 000 лв

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектни предложения, включващи партньорство между местни и международни организации

15 000 лв

 

Процент на безвъзмездната финансова  помощ

До 80 %

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:

до 19 ноември 2017 г 

Одобрени проекти:

Сесия 1:

Наименование на проект

Организация

 

Финансиране от Варна ЕМС

Соларни панели - как да ги използвам в моя квартал

Сдружение "Няма невъзможни неща"

14870

ХВАНИ СЕ В ТАЛЯНА

Камара на архитектите в България

15000

Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор"

 Интерактивна работилница за културно наследство - "Усети града" 

10000

Сесия 2: 

 

Име на проект

Организация 

Финансиране от Варна ЕМС

Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона

Икономически университет - Варна

7 965

Отворени данни за умни градове

ИКТ Клъстер - Варна

9 426

Аз спортувам

Апп Лайтхаус ООД

10 000

Иновирай Варна

Спаркли България ЕООД

7 800

Преди да остарея бих искал...

ДЗЗД"ВЕС"

15 000

In love with Varna

Анаморфика ЕООД

9 960

Работилница за изграждане Музей на Шоколада

Автокино ЕООД

10 000