17 Мар 2016

The Youth Pro

 1. КЛЮЧОВО НАПРАВЛЕНИЕ „МЛАДИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ” (YOUTH  PRO)

 

Направлението е насочено към развитие на умения и таланти, създаването на капацитет, предприемачески инициативи и индивидуални кариери на младежи.

 

Основни цели:

 • използване на социалното предприемачество за развитието на младежкия сектор;
 • припознаване на предприемачество като инструмент за решаване на младежката безработица;
 • развитие на междусекторни партньорства. Развиване на връзки между младежкия и бизнес секторите с цел взаимопомощ при бъдещи инициативи и проекти, както и обмена на кадри;
 • развиване на меки и предприемачески умения чрез неформално обучение на младежи, както и на младежи в неравностойно положение;
 • подготвяне на младите за новите професии на бъдещето, незалегнали в учебните планове на учебните заведения;
 • усвояване на методи за генериране на иновации (и социални);
 • предлага реализация на проекти в областите, идентифицирани за развитието на град Варна според „ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.: Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

 

Основни целеви групи:

 • младежи от средните училища във Варна, Варненски регион, България и Черноморския регион;
 • младежи от  висши учебни заведения;
 • млади професионалисти;
 • млади хора, младежки организации, неформални групи, студентски и ученически организации и НПО, желаещи да развиват социално предприемачество.

 

Допустими дейности:

Кръгли маси, старт ъп обучения, конференции, информационни събития, трудови борси, практически обучения, менторски програми, както и комбинации от изброените, които:

 • дават вдъхновяващи и добри примери на младите хора за социално и младежко предприемачество от поне няколко различни европейски и световни практики, които да имат приложимост в България;
 • дават практически знания на участниците в обучението с непосредствена приложимост в индустрията след приключване на обучението;
 • представят добри Варненски и Български практики пред международна публика, които могат да бъдат адаптирани в чужбина;
 • са в партньорство с чуждестранни организации и/или директен обмен на лектори, добри практики, ноу-хау с други градове;
 • създават устойчиви общности за продължително развитие на младежкия сектор, социалните иновации и предприемачеството.

 

Допустими кандидати: 

 • юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, университети, читалища
 • чуждестранни организации и юридически лица от държави членове на Европейския Съюз и Съвета на Европа, които могат да реализират проектните дейности на територията на община Варна;
 • неформални младежки групи;
 • институции (като партньори).

 

Допустими разходи:

 • хонорари на експерти
 • транспортни разходи
 • кетъринг и настаняване
 • наем и обслужване на оборудване
 • реклама и комуникация
 • наем зали
 • публичност

Приоритет се дава на проекти, обвързващи ключови партньорства с:

 • събития, които се провеждат циклично/ежемесечно през цялата година и създават устойчиво общество от своите посетители;
 • младежки работници: предоставяне на обучения за основните целеви групи, имащи за цел по-голямо въздействие върху младите професионалисти и помагащите кариерното им развитие;
 • представители на бизнеса - осигуряване практическо обучение от първа ръка според  очакванията и потребностите на бизнеса по отношение на младите специалисти и възможностите, които те предоставят за кариерно развитие;
 • предприемачи - (с фокус: социални предприемачи), които ще предоставят по време на събитията споделяне на опит и ноу-хау, новаторски идеи и иновативни решения;
 • местни, национални и международни организации и институции - предоставяне на информация за текущото състояние на пазара на труда; насоки за социална и трудова политика; съществуващите и планираните програми за заетост в различните нива;
 • образователни центрове - подкрепа чрез обучения за развитие на социални умения, междуличностни и комуникативни умения;
 • местни, национални и на ниво ЕС Агенции по заетост - представяне на работните механизми на структурите; практическа информация за възможностите, които те предоставят на младите хора; мобилност; права и задължения;
 • центрове за кариерно развитие като например университетски кариерни центрове, младежки информационни и доброволчески центрове - предоставяне на знания и информация за нуждите и очакванията, и нивото на подготовка на младите хора.

 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

100 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната подкрепа

за неформални младежки групи

500 лв.

Максимален размер на безвъзмездната

финансова помощ за отделните проектни предложения

10 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектни предложения, включващи партньорство между местни и международни организации

15 000 лв.

 

Процент на безвъзмездната финансова помощ

До 80 %

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:

до 19 ноември 2017

 

Проектните предложения можете да подавате тук.